giấy chặm trong Tiếng Anh là gì?

giấy chặm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy chặm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy chặm

    xem giấy thấm