giấy da trong Tiếng Anh là gì?

giấy da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy da

    parchment; vellum

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy da

    Parchment

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy da

    parchment