giấy ráp trong Tiếng Anh là gì?

giấy ráp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy ráp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy ráp

    abrasive paper; emery-paper; glass-paper; sandpaper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy ráp

    Emery-paper, glass-paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy ráp

    emery-paper, glass-paper