giấy can trong Tiếng Anh là gì?

giấy can trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy can sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy can

    tracing-paper