giấy bóng trong Tiếng Anh là gì?

giấy bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bóng

    xem giấy bóng kính