giấy gói trong Tiếng Anh là gì?

giấy gói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy gói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy gói

    wrapping-paper; kraft; packing-paper; packpaper