giấy nợ trong Tiếng Anh là gì?

giấy nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy nợ

    acknowledgement of debt; debenture; promissory note; iou

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy nợ

    IOU