giấy mời trong Tiếng Anh là gì?

giấy mời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy mời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy mời

    letter of invitation; invitation

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy mời

    Invitation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy mời

    invitation