giấy dầu trong Tiếng Anh là gì?

giấy dầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy dầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy dầu

  oilpaper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy dầu

  * noun

  oil-paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy dầu

  oil-paper