giấy vay trong Tiếng Anh là gì?

giấy vay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy vay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy vay

    xem giấy nợ