giấy má trong Tiếng Anh là gì?

giấy má trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy má sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy má

  papers

  sắp xếp giấy má to put one's papers in order

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy má

  * noun

  paper; documents

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy má

  paper, documents