giấy não trong Tiếng Anh là gì?

giấy não trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy não sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy não

    xem giấy nháp