giấy thử trong Tiếng Anh là gì?

giấy thử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy thử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy thử

    reagent paper; test-paper