giấy ảnh trong Tiếng Anh là gì?

giấy ảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy ảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy ảnh

    sensitized paper; photographic paper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy ảnh

    Photographic paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy ảnh

    photographic paper