giấy khen trong Tiếng Anh là gì?

giấy khen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy khen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy khen

    certificate of merit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy khen

    Commendation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy khen

    commendation