giấy kính trong Tiếng Anh là gì?

giấy kính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy kính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy kính

    xem giấy bóng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giấy kính

    như giấy bóng