giấy về nghỉ phép trong Tiếng Anh là gì?

giấy về nghỉ phép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy về nghỉ phép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy về nghỉ phép

    * thngữ

    farewell chit