giấy phép xuất cảng trong Tiếng Anh là gì?

giấy phép xuất cảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy phép xuất cảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy phép xuất cảng

    xem giấy phép xuất khẩu