giấy phép lái xe trong Tiếng Anh là gì?

giấy phép lái xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy phép lái xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy phép lái xe

    driving licence; driver's licence