giấy ghi điểm trong Tiếng Anh là gì?

giấy ghi điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy ghi điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy ghi điểm

    score-sheet; score-card