giấy gói hàng trong Tiếng Anh là gì?

giấy gói hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy gói hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy gói hàng

    * dtừ

    packing-paper