welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding.

Từ điển Anh Việt

 • welding

  /'weldi /

  * danh từ

  sự hàn; kỹ thuật hàn

  electric welding: sự hàn điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding

  * kỹ thuật

  nghề hàn

  mối hàn

  sự hàn

  xây dựng:

  công việc ráp hàn

  sự hàn bù (để) hàn

  sự hàn gắn (để) hàn

  sự hàn nối (để) hàn

  ô tô:

  kỹ thuật hàn

  điện:

  việc hàn (điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • welding

  fastening two pieces of metal together by softening with heat and applying pressure

  Similar:

  weld: join together by heating

  weld metal

  weld: unite closely or intimately

  Her gratitude welded her to him