welding heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding heat

    * kỹ thuật

    nhiệt hàn

    cơ khí & công trình:

    nhiệt độ hàn