welding group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding group

    * kỹ thuật

    hệ thống hàn