welding past nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding past nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding past giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding past.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding past

    * kỹ thuật

    bột hàn