welding test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding test

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự thử tính hàn

  điện lạnh:

  thử nghiệm mối hàn