welding rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding rod

    * kỹ thuật

    dây hàn

    đũa hàn

    que hàn