welding flame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding flame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding flame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding flame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding flame

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ngọn lửa hàn