welding set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding set

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cụm máy hàn