welding shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding shop

    * kỹ thuật

    xưởng hàn

    cơ khí & công trình:

    phân xưởng hàn