welding lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding lens

    * kỹ thuật

    mắt kiếng hàn