welding pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding pool

    * kỹ thuật

    bát hàn

    chậu hàn

    nồi hàn