welding stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding stick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding stick

    * kỹ thuật

    que hàn