welding gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding gun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding gun

    * kỹ thuật

    mỏ hàn