welding zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding zone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chỗ liên kết hàn

    đoạn hàn