welding paste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding paste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding paste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding paste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding paste

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bột nhão hàn