welding stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding stock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding stock

    * kỹ thuật

    liệu hàn

    phôi hàn