welding jaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding jaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding jaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding jaw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding jaw

    * kỹ thuật

    mỏ cặp hàn (hàn đấu nối)

    vấu cặp hàn