welding bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding bead

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bọt hàn

    chuỗi giọt hàn