welding seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding seam

    * kỹ thuật

    đường hàn

    mối hàn

    vạch hàn