welding tongs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding tongs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding tongs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding tongs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding tongs

    * kỹ thuật

    kìm hàn