welding head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding head

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầu hàn