welding work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tác hàn