welding cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding cycle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chu trình hàn