welding, arc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding, arc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding, arc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding, arc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding, arc

    * kỹ thuật

    hàn điện hồ quang