welding, gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding, gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding, gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding, gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding, gas

    * kỹ thuật

    hàn hơi