welding, forge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding, forge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding, forge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding, forge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding, forge

    * kỹ thuật

    hàn bằng cách rèn