welding plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding plant

    * kỹ thuật

    bốt hàn