welding pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding pipe

    * kỹ thuật

    ống hàn