welding tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding tip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding tip

    * kỹ thuật

    mỏ hàn

    vật lý:

    đầu que hàn